Privacybeleid

Stichting Vocal Vibes respecteert de privacy van haar contactpersonen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun te richten zo goed mogelijk te kunnen laten uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘De beheerder’): Stichting Vocal Vibes, gevestigd te Berghof 52, 6932 JS in Westervoort, KVK nummer: 60055499.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Stichting Vocal Vibes. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
 • Naam
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer(s)

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • een betere dienstverlening naar u toe
 • Het onderhouden van relaties met u
 • Het verwerken van uw bestellingen
 • Onze ledenadministratie
 • Het doen van aanbiedingen
 • Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven
 • Marketingdoeleinden

 

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@vocalvibes.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 5 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien

 

Artikel 6 – Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@vocalvibes.nl.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Elke Jansen, info@vocalvibes.nl, 06-41326217.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.